תקנון האתר/תנאי שימוש

קבלו הצעת הצטרפות

תקנון האתר (תנאי שימוש)

 

כללי

 

1.           החברה – חברת “מקס ג’וב” (להלן : “החברה”).

1.1.          האתר – “www.natekoti.co.il“, (להלן : “האתר”), מופעל ע”י החברה.

1.2.          הכתוב בתקנון האתר חל על כל גולש/ת באתר, השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.3.         השימוש באתר האינטרנט על כל תכולתו כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא היטב
את התנאים. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים המופיעים בתקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות
שימוש באתר, לרבות שרותיו.

1.4.          לחברה הזכות לשנות את תנאי השימוש בתקנון זה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך
במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. שינוי כאמור מחייב את הצדדים מרגע פרסומו ו/או
עדכונו בתקנון זה.

1.5.          תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר בכל צורה שהיא, באמצעות מחשב, מחשב כף יד,
מכשיר סלולארי וכל מכשיר אחר.

1.6.          החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות את השרות המוצע על ידה באתר ע”פ שיקול דעתה הבלעדי,
בלא צורך בהודעה מראש, לרבות שינויים במבנה האתר, זמינותו ותכניו, ו/או כל מוצר או
שרות המוצע על ידי החברה באמצעות האתר.

1.7.          החברה היא בעלת הזכויות היוצרים באתר, לרבות שמו, תכניו, עיצובו, וכל תוכן אחר שבאתר
המשמש לפעילותו.

1.8.          כל המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, לרבות עיצובים, איורים ועוד, הינם רכושה הבלעדי של
החברה ו/או האתר.

1.9.       כל הקישוריות (link) המופיעות באתר, הן לנוחיות המשתמש בלבד. אין החברה ו/או האתר אחראים בכל צורה שהיא לכל אתר חיצוני ו/או גורם שלישי אליו מפנה
הקישורית. השימוש בקישוריות המופיעות באתר הן באחריות המשתמש בלבד.

1.10.      כל זכויות הקניין הרוחני באתר מהווים רכושה הבלעדי של החברה ו/או האתר ואין לעשות בהם
כל שימוש מכל סוג ללא קבלת רשותה של החברה בכתב ומראש.

1.11.      באמצעות האתר, וכן ע”י גורמי צד שלישי המספקים שרות לחברה ו/או לאתר, ניתן לשלוח
הודעות לספקי תקשורת מתמשכים, כפי שמוגדר בסעיף 13ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-
1981.

1.12.      המשתמש מצהיר כי הוא יודע שהאתר ו/או החברה אינה צד להתקשרות בין המשתמש לספק תקשורת באשר הוא. לפיכך אין החברה ו/או האתר אחראיים בשום מקרה או מכל סיבה שהיא, לכל נזק
שייגרם למשתמש, לרבות קניינו, שמו הטוב, או לכל גורם צד שלישי ו/או ספק תקשורת
מתמשך , כתוצאה מהשימוש באתר.

1.13 מובהר בזאת כי האתר מעדכן באופן שוטף את מספרי הפקס של חברות התקשורת/סלולר/אינטרנט, כפי שהם מפורסמים באתר החברה הרלוונטית, ולא תהיה למשתמש המבקש להתנתק, או לצג ג’ כל שהוא, לרבות החברות הנ”ל כל טענה ו/או תלונה ו/או עילה כל שהיא כנגד החברה ו/או האתר בנוגע לכך.

 

1.14 מובהר בזאת כי במקרה של שינוי מספר פקס על ידי חברת תקשורת/סלולר/אינטרנט, אין החברה ו/או האתר אחראים לכל נזק שעלול להגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ באשר הוא, לרבות החברות הנ”ל, ובמקרה של שינוי מספר כאמור, האחריות לעדכן את הנהלת האתר תחול על החברות הנ”ל בלבד.

 

 

השימוש באתר

 

2.      השימוש באתר, מהווה הסכמה לכל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון.

2.1.          המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין שינויים של האתר,
לרבות תכניו, ו/או תקלות שעלולות להתרחש באתר, ובשרות המוצע באמצעותו.

2.2.          השימוש באתר ע”י המשתמש, מהווה הצהרה כי המשתמש קרא ומאשר את תנאי השימוש באתר זה,
ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל תביעה, טענה או דרישה כנגד החברה ו/או האתר. המתנגד
לתקנון זה מתבקש לא להשתמש בשרותי האתר.

2.3.    סימני המסחר של ספקי התקשורת המוצגים באתר, מטרתם היא לאפשר בחירה נוחה מאיזה ספק תקשורת הנך מעוניין להתנתק. יובהר כי אין בכך כל קשר ו/או רמיזה ו/או זיקה ו/או תמיכה של
האתר בספק תקשורת מסויים.

2.4.          על מנת להשתמש בשירות האתר, תידרש לספק פרטים מזהים, לרבות שם מלא, תעודת זהות, אמצעי
התשלום המעודכן אצל ספק השירות ממנו אתה מעוניין להתנתק, ומספר טלפון נייד לצורכי
זיהוי.

2.5.          האתר ימלא את הפרטים הנדרשים בטפסים, ויעבירם בפקס למספרי הטלפון המעודכנים לצורך כך.

2.6.          האתר ירשום עבורך את ההודעה על בקשת הניתוק, יעבירה לספק השירות, ויעדכן את המשתמש
בתשובת הספק.

2.7.          לאחר מילוי הפרטים על ידי המשתמש, תשלח לכתובת הדוא”ל המעודכנת שהוזנה, הודעת
אימות. עם קבלת ההודעה, תידרשו ללחוץ על קישור לצורך אימות זהות ואישור משלוח.

2.8.          בתוך שלושה ימים מקבלת ההודעה הנ”ל, יהיה חייב ספק השירות ממנו ביקשתם להתנתק, לנתק
את המבקש מהשירות.

2.9.          יובהר כי האתר ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות בשום מקרה, לרבות אי-ניתוק ו/או קנסות
בעקבות בקשת הניתוק ו/או ניתוק. אין בשימוש באתר ו/או בשרותיו כל חובה מצד החברה
ו/או האתר כלפי המשתמש, ואין האמור מהווה כל התחייבות או חוות דעת משפטית.

2.10.      המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר ו/או החברה אינם צד להתקשרות בין המשתמש לספק התקשורת,
ואין ידוע לחברה ו/או לאתר על פרטי ההתקשרות של המשתמש, אל מול חברת התקשורת ממנו
הוא מעוניין להתנתק, לרבות התחייבויות באשר הן.

2.11.      בשימוש באתר, מצהיר המשתמש כי ידוע לו כי האתר מספק את השירות ללא כל התערבות של נציג
אנושי, וללא כל דרך לזהות את המשתמש.

2.12.      לצורך שימוש בשירות, נדרש המשתמש למלא מידע נכון ומהימן, ואין להשתמש בשירות שהמבקש
להתנתק אינו מנוי אליהם, או על מנת לנתק אנשים אחרים. יובהר כי העושה זאת, יישא
באחריות כלפי האתר ו/או החברה ביחד ולחוד, בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או לחברה
בגין פעולות אלה.

2.13.      יודגש כי הגשת פרטים כוזבים, היא פעולה המהווה עבירה פלילית, והעושה זאת צפוי לעמוד בפני
הליך משפטי אזרחי ו/או פלילי.

2.14.      שירות האתר פועל באמצעות מערכת אוטומטית, ולפיכך באחריות המשתמש לוודא שאכן הוא נותק
במועד, ולא תשמע כל תלונה ו/או טענה כלפי החברה ו/או האתר בגין אי-ניתוק במועד,
ואין להסתמך על דיווח המערכת האוטומטית של האתר.

2.15.      בשימוש באתר, מצהיר המשתמש כי השירות עשוי להיות לא זמין, לא פעיל או פגום, ועל המשתמש
המבקש להתנתק האחריות לוודא כי טפסי הביטול הגיעו ליעדם.

2.16.      כאמור, האתר ו/או החברה אינם צד להתקשרות בין המשתמש לספק התקשורת, לפיכך החברה ו/או האתר אינם אחראיים במידה ויוטלו על המשתמש קנסות ו/או חובות ו/או הוצאות עקב ההתנתקות.

2.17.      השימוש באתר, ו/או בשירות הינם ללא עלות. החברה ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לגבות
תשלום מהמשתמש עבור שליחת הודעות, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מראש.

2.18.      במידה והמשתמש מסר פרטים שגויים ו/או חסרים, אין האתר ו/או החברה חייבים לספק שירות
במקרה שכזה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או החברה.

 

 

מידע ופרטיות

3.      כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינו בבעלות האתר ו/או החברה (למעט סימני המסחר של ספקי השירות) ומוגנים על פי כל דין, לרבות חשבונות, כותרות, קודי מחשב, מצגים, צלילים, תמונות, רשימת לקוחות, פילוחי שוק, רשומות משתמשים וכל נתון ומידע שמסופק על ידי המשתמשים וכדומה, ואין לעשות בהם כל שימוש מכל סוג שהוא ללא קבלת רשותה של החברה בכתב ומראש.

3.1.          האתר ו/או החברה, היא בעלת זכויות היוצרים באתר, לרבות שמו, תכניו, עיצובו, וכל תוכן
אחר אשר באתר המשתמש לפעילותו (כאמור, למעט סימני המסחר של ספקי השירות).

3.2.          כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא במידע שבאתר אסור, ופעולה שכזו עלולה להוות עבירה פלילית
ו/או עוולה אזרחית.

3.3.          המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהאתר ו/או החברה רשאים להשתמש בכל מידע שסופק על ידי המשתמש או נאסף בעת השימוש באתר, לצרכים שיווקים ו/או צרכים מסחריים.

3.4.          שימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש, כי ידוע לו ומוסכם כי המידע שהוא מספק לאתר אינו
סודי, ולחברה ו/או לאתר הרשאה מהמשתמש לאגור את המידע, לרבות לצרכים מסחריים,
צרכים שיווקים, הקמת מועדון לקוחות, ניתוח, פילוח, שיווק ישיר ועוד.

3.5.          האתר ו/או החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המידע לגורמים מסחריים.

3.6.          המשתמש מצהיר כי הוא מאשר לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח הצעות פרסומיות ו/או
מסחריות בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בטלפון ו/או ברשתות החברתיות, ובכל דרך
המצוינת בסעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושידורים], תשמ”ב – 1982 (להלן ייקרא :
“חוק התקשורת”].

3.7.          אישור תקנון זה מהווה הסכמה לסעיף 30(ב1) וסעיף 30(ג)(1) לחוק התקשורת הנ”ל.

3.8.          משתמש אשר אינו מעוניין בקבלת דברי פרסום כאמור, ישלח הודעה לאתר באמצעות כתובת
דוא”ל המפורסמת באתר, בכפוך לסעיף 30(ד)(1) לחוק התקשורת.

3.9.          יובהר כי האתר יעביר כל מידע באם יידרש לכך לפי צו שיפוטי ו/או בהתאם לכל דין.

3.10.  האתר ו/או החברה רשאים לספק למשתמש, שירות להשוואת מחירי חבילות תקשורת, ולאפשר למשתמש לפנות לספקי תקשורת על פי רצונו לצורך קבלת הצעות לשירותי תקשורת. יובהר כי המידע
המופיע בשירות השוואת המחירים, מסופק ע”י גורמי צד שלישי, והחברה ו/או האתר
אינם ערבים ו
/או אחראים לאמינות/דיוק
מידע זה. השימוש במידע זה באחריות נותן השירות בלבד (ספק התקשורת).

3.11.      שימוש בשירות האתר מהווה הסכמה של המשתמש כלפי החברה ו/או האתר, לוותר על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה במידע שנמסר על ידו לאתר ו/או לחברה, לרבות טענות לפי חוק הגנת
הפרטיות – תשמ”א 1981, וחוק המחשבים – תשנ”ה (1995).

3.12.      האתר ו/או החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, אלא בהתאם לתנאי תקנון
זה.

3.13.      בשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי באתר קיימים קבצי עוגייה של צדדים שלישיים,
המנטרים את גלישת המשתמש באתר ומחוצה לו, במסגרת איסוף מידע לצרכים מסחריים ו/או
שיווקיים.

3.14.      החברה ו/או האתר עושים את מיטב המאמצים לאבטחת המידע אשר נמסר ע”י המשתמשים באמצעות
האתר. החברה אינה תהיה אחראית בגין כניסה בלתי חוקית למערכת האתר, והמשתמש נוטל על
עצמו את מלוא הסיכון.

3.15.   המשתמש מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו שבהתאם לסעיף 3.6 להסכם זה, נציג האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם, רשאים לפנות באמצעות הטלפון למשתמש אשר השאיר פרטים באתר.

3.16. במקרה שנוצר קשר עם המשתמש כאמור בסעיף 3.15, ידוע למשתמש כי שיחת הטלפון מוקלטת לצורך בקרה ואיכות. כל השיחות שהוקלטו על ידי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה, מהווים רכוש החברה בהתאם לסעיף 3 להסכם זה, ולא יימסרו לאף גורם, לרבות צד שלישי ו/או למשתמש, בכפוף לסעיף 3.9 להסכם זה.

 

שונות

4.       כל מחלוקת, פרשנות, תביעה ו/או טענה הנובעת מתנאי השימוש לעיל, תעשה בהתאם ובכפוף
לדין החל בישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית היא בית המשפט המוסמך בחיפה.

4.1.          כל הודעה לאתר בנוגע לתנאי השימוש באתר ו/או השירות, תתבצע באמצעות פנייה לכתובת
האלקטרונית של האתר בכתובת
[email protected].

4.2.          כל הודעה ו/או מסמך משפטי לאתר ו/או לחברה, ייחשבו כאילו נמסרו אך ורק לאחר 7 ימי
עסקים מעת שליחתם בדואר רשום עם אישור מסירה למשרדי החברה בכתובת: הצמיחה 2, יקנעם.

4.3.          שמות הפרקים של תנאי השימוש הם לתנאי נוחות בלבד, ואין לראותם כמחייבות ו/או מסייעות
בפרשנות תנאי התקנון.

4.4.          אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות החברה לבקש כל סעד, לרבות צווי עשה ו/או צווי מניעה
בכל בית משפט ו/או רשות מוסמכת, בכל אזור שיפוט, לרבות מחוץ למדינת ישראל.

4.5.          האתר רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה בכל עת.

4.6.          תנאי תקנון זה בין האתר ו/או החברה, לבין המשתמש, מהווים הסכים מחייב הנועד לקבוע את
היחסים בין הצדדים הנ”ל.

4.7.          ידוע למשתמש כי המידע באתר באשר הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית.

4.8.          המשתמש באתר ו/או בשרותיו, מצהיר כי הוא מעל גיל 18, והוא כשיר משפטית לבצע פעולות
משפטיות בהתאם לדין הישראלי.

4.9.          בכל מקום בו יש הגבלת אחריות של החברה ו/או המשתמש, כלפי הגולשים ו/או ספק תקשורת,
הגבלה זו תחול גם על עובדי החברה ו/או מי מטעמה.

 

 

 

 

 

 

רגע אחד לפני שאתם מנותקים

שלא תישארו בלי טלוויזיה או אינטרנט בבית...

מאילו חברות תרצו לקבל הצעת הצטרפות

מחיר יקר, ממוצע ביחס לשירותי הטריפל בהוט ויס. מומלץ לשמוע הצעות משאר החברות.

קבלו הצעות הצטרפות שמתאימות רק לכם!

קבלו הצעת הצטרפות

קבלו הצעת הצטרפות

קבלו הצעת הצטרפות

קבלו הצעת הצטרפות

קבלו הצעת הצטרפות

מחיר מצוין, אם אתם מרוצים מהשירות.
אם מרוצים מהשירות, מומלץ להישאר במחיר זה.

מחיר ממוצע בשוק לשירותי הטריפל.
אם מרוצים מהשירות, מומלץ להישאר במחיר זה.

מחיר קצת מעל הממוצע בשוק לשירותי הטריפל. מומלץ לשמוע הצעות משאר החברות.

מחיר יקר מאוד! מומלץ לבדוק הצעות משאר החברות.

קבלו הצעת הצטרפות

מתחברים לחברת ברי מים חדשה

מתחברים לחברת ביטוח חדשה

מתחברים למנוי עיתון חדש

קבלו הצעת הצטרפות

קבלו הצעת הצטרפות

קבלו הצעת הצטרפות

קבלו הצעת הצטרפות

קבלו הצעת הצטרפות

קבלו הצעת הצטרפות

מלאו את פרטיכם ונציג יחזור אליכם בהקדם

Open chat
1
מעוניין בעזרה?
היי , אני מעוניין בעזרה בניתוק מספקית התקשורת / קבלת הצעת הצטרפות חדשה